OHJEITA OSAKKAALLE/ASUKKAALLE

Asiakirjatilaukset tehdään kotisivuillamme olevalla erillisellä lomakkeella.

Asiakirjoista, niiden liitteistä ja toimituskuluista peritään taloyhtiön hallituksen vahvistama palkkio.

Taloyhtiön omistuksessa olevat autotallit ja -paikat jaetaan jonotusmenettelyn kautta talon asukkaiden säännöllisessä käytössä olevien autojen pysäköintiä varten.

Autopaikat eivät siirry huoneiston kaupan mukana osakkaalta toiselle eivätkä huoneiston vuokralaisen vaihtuessa vuokralaiselta toiselle.

Lisätietoja autopaikkojen vuokrista, jonotustilanteesta ja jonoon liittymisestä saa isännöitsijältä.

Talossa olevat autohallipaikat ovat pääsääntöisesti osakasomistuksessa, eikä taloyhtiöllä ole vuokrattavia autohallipaikkoja.

Taloyhtiön lukot on sarjoitettu samaan sarjaan, eikä lukituksia saa muuttaa tai poistaa taloyhtiön sarjasta.

Lukitusten lisäykset, uudelleen sarjoitukset ja lisäavainten tilaukset tehdään isännöitsijän ohjeiden mukaan.

Osakkaiden muuttuneet henkilö- ja yhteystiedot ja esimerkiksi lasten syntymät pyydetään ilmoittamaan isännöitsijälle.

Ota yhteyttä huoltoyhtiöön kaikissa ns. ’talonmiesasioissa’. Vikailmoitukset voi tehdä huoltoyhtiön kotisivuilla olevalla lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse.

 

Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja. Ota yhteyttä isännöitsijään hallinto-, osakas- ja asukasasioissa.

Huoltoyhtiön ja isännöitsijän yhteystiedot löytyvät talon ilmoitustauluilta ja kummankin omilta kotisivuilta.

Aina ei kaikki suju talossa rauhallisesti. Mahdollisesta häiriöstä kannattaa aluksi pyrkiä itse keskustelemaan häiriön aiheuttajan kanssa, usein asia hoituu tällä kuntoon.

Vakavissa häirintätapauksissa kannattaa kääntyä poliisin puoleen.

Usein toistuvat, jatkuvat häiriöt kannattaa dokumentoida huolellisesti ja ilmoittaa ne mieluiten muutaman eri asukkaan toimesta kirjallisesti isännöitsijälle taloyhtiön mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Taloyhtiön jätehuolto ja lajittelu ovat voimassa olevien säännösten ja ohjeiden mukaisia ja eri jätelajeille löytyy keräysastiat taloyhtiön jätetilasta.

Keräysastioita ei saa yli täyttää, vaan tarvittaessa kaikkia jätteitä voi hetkellisesti laittaa sekajäteastiaan ennen seuraava tyhjennystä.

Jätetilaan ei saa keräysastioiden ulkopuolelle jättää mitään tavaroita, vaan ne tulee jokaisen kuljettaa omalla kustannuksellaan kierrätykseen esim. Sortti-asemalle.

Taloyhtiö on vakuuttanut yhtiön rakennukset ja sen tekniikan. Mahdollisessa vahinkotilanteessa taloyhtiön vakuutukset eivät kuitenkaan kata asukkaille koituneita vahinkoja.

Taloyhtiö suositteleekin, että jokaisella asukkaalla olisi jatkuvasti voimassa oleva kotivakuutus oman omaisuutensa ja kärsimiensä vahinkojen turvaksi.

Osakkaan ja taloyhtiön välinen kunnossapitovastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain ja taloyhtiön yhtiöjärjestyksen säännösten perusteella. Näissä on joitain eroja eri taloyhtiöiden välillä.

Lisätietoja oman taloyhtiön osalta saa isännöitsijältä.

Huoneistokohtainen yhtiölainaosuus on yleensä maksettavissa pois kaksi kertaa vuodessa, tarkemmat ajankohdat ja menettelytapaohjeet saa isännöitsijältä.

Lainaosuuslaskelman laatimisesta ja osakaslyhennyksen hoitamisesta peritään osakkaalta taloyhtiön hallituksen vahvistama palkkio.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan tulee saada huoneistonsa muutostöille taloyhtiön suostumus lukuun ottamatta pienimuotoisia maalaus-, tapetointi- tms. töitä.

 

Tätä varten osakkaan tulee toimittaa taloyhtiön isännöitsijälle rakennusalan asiantuntijan laatima muutostyöilmoitus, josta ilmenee muutostyön sisältö, laajuus, toteuttamistapa (työselitykset) ja myös työn suorittajat. Ilmoituksen käsittelyaika on taloyhtiön hallinnossa noin yksi kuukausi, loma-aikana enintään kaksi kuukautta.

 

Muutostöitä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön antamaa kirjallista suostumusta.

Isännöitsijältä voi tilata sähköpostitse tarkemmat ohjeet muutostyöilmoituksen laatimiseksi ja sen taloyhtiölle toimittamiseksi.

Postille tms. tehty ’virallinen muuttoilmoitus’ ei tule mitään kautta taloyhtiön tietoon.

 

Jokaisen taloon sisään tai talosta ulos muuttavan henkilön tuleekin tehdä taloyhtiötä varten oma muuttoilmoitus huoltoyhtiön kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.

 

Ilmoituksen perustella huoltoyhtiö päivittää asukkaan nimitiedot talonkirjaan, porrashuoneen nimitaululle ja huoneiston oveen.

Jos olet hukannut avaimesi tai onnistunut muuten lukitsemaan itsesi asunnon ulkopuolelle, voit tilata huoltoyhtiöltä maksullisen ovenavauksen.

Huom! Ovi voidaan avata vain talonkirjaan merkitylle, tunnistetulle asukkaalle (katso muuttoilmoitus).

Taloyhtiön ilmoitustaululla on pelastussuunnitelman tiivistelmä, jossa olevan linkin kautta pääsee tutustumaan ja lukemaan koko lakisääteisen pelastussuunnitelman.

Taloyhtiö päivittää pelastussuunnitelman vuosittain.

Pelastussuunnitelmaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin etukäteen!

Talossa mahdollisesti olevan saunan, pesutuvan tms. käytöstä perittäviä maksuja sekä varausmenettelyjä voi tiedustella isännöitsijältä.

Sähköautojen mahdollisesta latauksesta ja uusien latauslaitteiden hankinnasta ja käyttöönotosta saa lisätietoja isännöitsijältä.

Taloyhtiössä mahdollisesti käytössä olevista sähköisistä varauskalentereista (sauna, pesutupa, kerhohuone) saa lisätietoja isännöitsijältä.

Taloyhtiö voi harkintansa mukaan toimittaa osakkaalle/asukkaalle kokouskutsuja ja tiedotteita sähköpostitse, mikäli osakas/asukas on luovuttanut tätä varten sähköpostiosoitteensa taloyhtiön tietoon ja käyttöön.

Osakkaan/asukkaan velvollisuus on pitää taloyhtiöllä oleva sähköpostiosoite ajan tasalla ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista isännöitsijälle.

Taloyhtiö ja huoltoyhtiö noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä osakkaiden ja asukkaiden henkilötietoja käsitellessään.

Uuden osakkaan tulisi viipymättä omistusoikeuden siirtymisen jälkeen toimittaa isännöitsijälle kaupan tai muun saannon asiakirjat, osakkaan yhteystiedot ja huoneistoon muuttavien asukkaiden lukumäärä.

Uusi osakas merkitään taloyhtiön osakeluetteloon, kun kaikki tarvittavat dokumentit on taloyhtiölle toimitettu.

Tarkempia tietoja kulloinkin vaadittavista asiakirjoista saa isännöitsijältä.

Taloyhtiössä mahdollisesti perittävät vesimaksut määräytyvät useimmiten joko huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän tai huoneistokohtaisen vesimittarin lukemien perusteella.

 

Vesimaksut peritään aina osakkeenomistajalta, myös vuokralla olevan huoneiston asukkaiden osalta.

 

Huoneiston omistajalla on vastuu toimittaa taloyhtiölle ajantasaiset henkilömäärät vesimaksun määräämistä varten myös vuokralaistensa osalta.

Kaikki ’talonmiesasioita’ koskevat vikailmoitukset, työtilaukset ja mahdolliset vesivahinko- yms. ilmoitukset tehdään huoltoyhtiölle, jolla on myös huoltopäivystys 24/7.

Myös hissin käyntihäiriöistä voi ilmoittaa huoltoyhtiölle.